Polityka Prywatności

Brazylijskich Szkółek Piłkarskich

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

 1. Socatots Polska Sp. z o. o.

z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy: 71-256, przy al. Wojska Polskiego 184 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Szczecin, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000276457, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 złotych w całości opłacony, REGON 141248699, NIP 701-013-11-15, reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji:

Dorotę Uciechowską – Prezes zarządu;

Przemysława Olewnika – Wiceprezesa zarządu;

zwaną dalej Socatots

 

2 Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Socatots  odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

 

 

3 Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

Socatots przetwarza w szczególności dane osobowe należące do:

- Klientów, tj. osób i opiekunów prawnych osób, które uczestniczą w zajęciach Socatots lub Brazilian Soccer Schools, w tym organizowanych przez Socatots obozach, półkoloniach, eventach itp.; - Podopiecznych – dzieci, które uczestniczą w zajęciach Socatots lub Brazilian Soccer Schools, w tym w zajęciach regularnych, półkoloniach, obozach, turniejach wykorzystujących markę Brazilian Soccer Schools; - Potencjalnych Klientów - osób zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach Socatots lub Brazilian Soccer Schools, lub organizowanych przez Socatots obozach, półkoloniach, czy też innych wydarzeniach. - Byłych Klientów - osób, które uczestniczyły w zajęciach Socatots lub Brazilian Soccer Schools organizowanych przez Socatots obozach, półkoloniach, czy innych wydarzeniach.

Ta grupa osób której dane osobowe są przetwarzane przez Socatots zwana będzie dalej „Klientami”.

Socatots przetwarza także dane osobowe należące do:

- Kandydatów na franczyzobiorców – osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy i podjęciem działalności franczyzowej - Współpracowników – osób, które z Socatots łączy umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. - Kandydatów na współpracowników – osób, które są zainteresowane podjęciem współpracy z Socatots.

Ta grupa osób której dane osobowe są przetwarzane przez Socatots zwana będzie dalej Współpracownikami

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Socatots. mogą obejmować: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, noszony rozmiar, a także inne dane, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa .

 

 

4 Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla osób, których dane są przetwarzane.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

- Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, lub wynikającym z odrębnych przepisów. - Cele zbierania danych osobowych Klientów/Współpracowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. - Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów / Współpracowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. - Realizujemy prawo Klientów/Współpracowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. - Realizujemy także prawa Klientów/Współpracowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. - Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. - Chronimy dane osobowe Klientów/Współpracowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. - Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.    

5 Cel przetwarzania danych

Socatots będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu:

- zaprezentowania oferty zajęć Socatots lub Brazylijskich Szkółek Piłkarskich lub organizowanych przez Socatots obozów, półkolonii, czy też innych wydarzeń. - zawarcia umowy uczestnictwa w zajęciach Socatots lub BSS lub wzięcia udziału w obozie półkolonii czy innym wydarzeniu; - informowania o promocjach związanych z prowadzonymi zajęciami; - prowadzenia bieżącej współpracy w trakcie obowiązywania umowy na prowadzenie zajęć lub też innej umowy zawartej z Klientem. - prezentowania oferty usług komplementarnych, w stosunku do prowadzonych zajęć, takich jak: oferty obozów, półkolonii, sprzedaży sprzętu i odzieży sportowej, ubezpieczenia, w tym marketing partnerów Socatots; - marketing bezpośredni własnych produktów lub usług; - dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Socatots będzie przetwarzał dane osobowe Współpracownika w celu:

- zaprezentowania oferty lub warunków współpracy; - obsługi współpracy po jej nawiązaniu; - realizacji wynikających z przepisów prawa obowiązków związanych z nawiązaną współpracą.  

6 Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w przedziale czasowym obejmującym:

- okres przed nawiązaniem współpracy (podpisaniem umowy), - okres obowiązywania umowy, - okres po rozwiązaniu umowy przez przedział czasy wskazany w innych przepisach prawa w tym podatkowych, a także wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń;

Jednak nie dłużej niż 7 lat po rozwiązaniu umowy na prowadzenie zajęć.

 

 

7 Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów/ Współpracowników możemy dokonywać profilowania:

- opartego o zgodę Klienta/Współpracownika - w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danej osoby, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu danych Klient w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Klientowi / Współpracownikowi odpowiadających jego profilowi reklam lub ofert; - bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Socatots oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach - do preferencji i zainteresowań Klienta, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.

Dane zebrane podczas wizyty na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać reklamy (banerowe, tekstowe i video). Reklama ta wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub skrypty dostarczone przez dostawców systemów reklamowych. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Klienta, dlatego w ramach reklamy banerowej Klient może zobaczyć przede wszystkim reklamę usług, którymi był zainteresowany odwiedzając nasze strony internetowe lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting).

 

8 Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane  ma prawo do:

 1. dostępu do danych,
 2. uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 3. sprostowania/uzupełnienia danych,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub - osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub - osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, zgodnie z lit. g i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione cele przetwarzania, lub - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 1. ograniczenia przetwarzania, w sytuacji gdy:
- osoba której dane dotyczą zgłasza, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, na czas weryfikacji danych; - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu i żąda ograniczenia ich wykorzystania; - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; - osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, zgodnie z lit. g , do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą - przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które Klient/Współpracownik dostarczył jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany - sprzeciwu - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient/ Współpracownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o  uzasadniony interes Socatots (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu Klienta/Współpracownika, Socatots będzie musiał zaprzestać przetwarzania danych, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Klienta / Współpracownika lub polegają na obronie roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). - niepodlegania profilowaniu. - Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

- Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Klientowi/Współpracownikowi praw, można przesłać mailowo na adres: rodo@socatots.pl, lub pisemnie na adres Socatots Polska sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 184b z dopiskiem „IOD”.

- Zgodnie z przepisami prawa Socatots jako ADO do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.

 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Socatots podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Podczas projektowania infrastruktury IT wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych, brane pod uwagę są zasady bezpieczeństwa danych osobowych.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Socatots stosuje zasady:

- poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, - integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją, - dostępności – zapewnienie dostępu do danych tylko upoważnionym osobom

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każda osoba mająca dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązana do zachowania poufności.

 

 

10. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Socatots i wykonujące czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), usług ubezpieczeniowych, badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są franczyzobiorcy prowadzący zajęcia Socatots i Brazilian Soccer Schools w regionie Klienta.

Za zgodą Klienta/Współpracownika dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

 

 

11. Pliki cookies

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Współpracownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W związku z korzystaniem przez Klienta ze stron internetowych Socatots gromadzi dane zawarte w logach systemowych

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci - Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; - utrzymanie sesji Klienta - Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; - określania profilu Klienta -Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów

- w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. Socatots stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci - Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 

12. Zmiany Polityki Prywatności

Socatots zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na swoich stronach internetowych i poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów/Współpracowników.